045 541 02 32
Menu

Algemene voorwaarden C&O Travel Cruises

Info

Algemene Voorwaarden C&O Travel B.V.

C&O Travel B.V. is aangesloten bij de ANVR.
Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover.
Reizen van C&O Travel B.V. worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen van C&O Travel B.V.(hierna te noemen C&O Travel).
Er zijn aanvullende voorwaarden van C&O Travel B.V. van kracht.

Kennisgeving met betrekking tot COVID-19
Houd er rekening mee dat de verspreiding van het COVID-19-virus internationale reizen blijft beperken.
Situaties kunnen snel veranderen en zich ontwikkelen.

Wij willen u erop wijzen dat individuele landen wereldwijd naast de toelatingseisen toegang vereisen door middel van een test,vaccinatie- of herstelbewijs.
Bovendien kunnen toelatingsregistraties of quarantaineperiodes vereist zijn.
Deze mededeling geldt ook voor reizen binnen de EU / het Schengengebied of naar Noorwegen / IJsland.
Lees voor uw vertrek informatie over inreis regels van uw reisdoelen via de website van uw ministerie voor Europees en internationaal reizen.
U bent zelf verantwoordelijk om u te informeren over zaken met betrekking tot de binnenkomst in het land en de geldende regelgeving op uw reisbestemmingen.
Houd er ook rekening mee dat de toelatingseisen voor cruiseschepen in individuele gevallen nog kunnen verschillen.
C&O Travel Travel is niet verantwoordelijk en ook niet aan te spreken voor de gevolgen voor u of uw reisgezelschap van een besmetting met het coronavirus tijdens uw reis (inclusief cruisereizen en pretparkreizen).
C&O Travel is ook niet verantwoordelijk en ook niet aan te spreken voor de gevolgen voor u of uw reisgezelschap van Coronavirus besmettingen van andere mensen op een cruiseschip.

C&O Travel treedt in de meeste gevallen op als doorverkoper bemiddelaar en in een enkel geval als reisorganisator.

C&O Travel reisagent boekingskantoor Cruises.

C&O Travel treedt op als doorverkoper (tussenpersoon, bemiddelaar) wanneer zij enkel een reisdienst verkoopt.
C&O Travel treedt op als doorverkoper (tussenpersoon, bemiddelaar) wanneer zij een volledig cruisepakketreis incl. cruise en vliegreis via een rederij boekt.
De betreffende rederij is dan de organisator en verantwoordelijk voor de uitvoering van de door haar georganiseerde reis.
C&O Travel is niet aansprakelijk te stellen en verkoopt reis door van rederij organisator naar reiziger.
De algemene voorwaarden van diverse rederijen welke van toepassing zijn, vindt u verderop in dit artikel.

Disneyland Parijs reisagent doorverkoper:
Tevens treedt C&O Travel op als boekingskantoor en doorverkoper ten aanzien van pakketreizen en ook losse entreebewijzen die u afneemt van Disneyland Parijs.
In dit geval zijn de voorwaarden van Disneyland Parijs organisatie van toepassing op de uitvoering van de reisdiensten.
De voorwaarden van Disneyland Parijs vindt u verderop in dit artikel.

C&O Travel reisorganisator
De ANVR Reisvoorwaarden voor pakketreis-overeenkomsten en ook de aanvullende C&O Travel voorwaarden zijn van toepassing op alle reizen waar C&O Travel eigen pakketten samenstelt inclusief vliegreis, cruisereis en overige services.
Indien C&O Travel een volledig reispakket inkoopt, treedt C&O Travel op als boekingskantoor doorverkoper en zijn de voorwaarden van de betreffende organiatie van toepassing.

Aanvullende voorwaarden C&O Travel. 
De handelaar (dat kan zowel de reisorganisator als de doorverkoper zijn) kan op bepaalde terreinen aanvullende eigen voorwaarden hanteren. Deze aanvullingen kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die u op grond van de wet of de ANVR-Reizigersvoorwaarden hebt.

Lees hieronder na de ANVR boekingsvoorwaarden en de ANVR reizigersvoorwaarden ook de aanvullende voorwaarden van C&O Travel welke van toepassing zijn ! 

ANVR-Voorwaarden                                             

Inleiding

Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die u vanaf 1 juli 2018 bij een ANVR-lid boekt en zijn aangepast aan de nieuwe Wet op de Pakketreisovereenkomst. Deze voorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond, in het kader van de SER-coördinatiegroep zelfregulering, tot stand gekomen. U kunt deze voorwaarden nalezen op www.anvr.nl.

Waarom nieuwe voorwaarden?

De Nederlandse wet is sinds 1 januari 2018 aangepast aan nieuwe Europese regels die de positie van de reiziger beter moeten beschermen dan voorheen. De nieuwe wet geldt vanaf 1 juli 2018. De nieuwe regels gelden voor alle reizen die u vanaf deze datum boekt. Daarom moesten we ook de ANVR-voorwaarden aanpassen. Zoals u van ons gewend bent hebben we dat gedaan in overleg met de Consumentenbond.

Inhoudsopgave:
ANVR Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten.
ANVR Reizigersvoorwaarden pakketreizen.
C&O Travel BV aanvullende voorwaarden.
Algemene voorwaarden diverse rederijen.
Algemene voorwaarden Disneyland Parijs.

ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten

Inhoudsopgave
Artikel 1 Inleidende bepalingen
Artikel 2 De opdracht in het algemeen
Artikel 3 De reserveringsopdracht
Artikel 4 Betalingen
Artikel 5 Aansprakelijkheid
Artikel 6 Documenten
Artikel 7 Rente en incassokosten
Artikel 8 Klachten 
Artikel 9 Geschillen
Artikel 10 Nakomingsgarantie

Artikel 1 Inleidende bepalingen

1. Deze boekingsvoorwaarden gelden als u een of meer enkelvoudige reisdiensten boekt, tenzij de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing zijn.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan tenzij anders in het artikel vermeld onder:

Reisagent: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en/of bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.
Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, met wie u een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
Reiziger: 
a. de opdrachtgever (aanmelder), of
b. anderen dan de opdrachtgever namens wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt.
Opdracht: de overeenkomst tussen u en de reisagent, waarbij de reisagent 
zich tegenover u verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen.
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij de reisagent uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.
Boekingskosten: Het bedrag dat de reisagent in rekening brengt voor zijn dienstverlening.

3. De ANVR-reisagent (ook wel aangeduid met doorverkoper, handelaar of boekingskantoor) is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en/of reserveringen maken. De reisagent verleent deze diensten in uw opdracht. De ANVR-Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van de reisagent.

4. Als u een reis boekt van een ANVR-organisator, waarop de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn, dan gelden uitsluitend deze ANVR-Reisvoorwaarden voor het hele traject, van advisering tot en met de uitvoering van de pakketreis. Ook als de reisagent zelf reizen organiseert of aan bestaande pakketreizen van een andere organisator reisdiensten toevoegt wordt hij voor die reis aangemerkt als organisator. Ook op die reis zijn dan de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing aangevuld met de voorwaarden van de reisagent over aanbetaling en/of annulering.

5. De reisagent kan een reservering voor u maken. Hij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. De reisagent is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Hij kan een reservering maken voor bijvoorbeeld losse vliegtickets, of voor treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers, of namens u een verzekering afsluiten.

6. U hebt geen herroepingsrecht met betrekking tot de in uw opdracht gemaakte reservering waarop deze ANVR-boekingsvoorwaarden van toepassing zijn.

7. De reisagent is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde dienst. Hierop zijn uitsluitend de voorwaarden van de betrokken dienstverlener (bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotel) van toepassing. De reisagent is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende dienst, zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

8. De reisagent kan, voor het verlenen van zijn dienst, een bedrag in rekening brengen als hij de hoogte hiervan van tevoren aan u bekend maakt.

Artikel 2 De opdracht in het algemeen

1. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het u informeren en adviseren, alsmede het voor u zo mogelijk reserveren van de door u gewenste dienst.

2. U bent tegenover de reisagent en de dienstverlener gebonden nadat u de opdracht verstrekt, ongeacht of zij direct een bevestiging aan u kunnen verstrekken.

3. Als de reisagent direct een (opdracht-)bevestiging aan u verstrekt, geldt deze bevestiging als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst tenzij u onverwijld (binnen 24 uur) bezwaar aantekent tegen de bevestiging.

4. Ook als de reisagent de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan verstrekken en deze nastuurt, kunt u onverwijld (binnen 24 uur) na ontvangst van de opdrachtbevestiging alsnog bezwaar aantekenen tegen de opdrachtbevestiging.

5. Als u geen of niet tijdig bezwaar aantekent, geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan. U kunt uiteraard tegenbewijs leveren.

6. Bij een boeking via internet of via andere multimediale kanalen richt de reisagent het boekingsproces zo in dat u er vóór de reservering op gewezen wordt dat u een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door de reisagent bent u aan deze overeenkomst gebonden.

7. U bent tegenover de reisagent aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en tegenover de dienstverlener voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met deze dienstverlener. De overige reizigers zijn aansprakelijk voor hun aandeel in de opdracht.

Artikel 3 De reserveringsopdracht

1. Uw informatieplicht
U geeft tijdig voor het verstrekken van de opdracht alle gegevens over uzelf en de door u aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. Daartoe behoren in ieder geval uw mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
U vermeldt ook bijzonderheden over uw eigen lichamelijke en geestelijke toestand en die van uw medereizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de diensten.

2. Prijswijzigingen
De reisagent kan de prijzen van de op uw verzoek gereserveerde diensten niet garanderen. Deze prijzen kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. De reisagent staat daarbuiten en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. De reisagent geeft en berekent wijzigingen zo spoedig mogelijk aan u door.

3. Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever
Eventuele wijzigingen in de verstrekte opdracht(en), of annuleringen van gereserveerde diensten kunnen alleen op werkdagen en alleen op uw verzoek plaatsvinden. Als de reisagent op uw verzoek een wijziging aanbrengt in gemaakte reserveringen of als u gereserveerde diensten annuleert, brengt de reisagent de daaraan verbonden kosten in rekening als hij deze kosten tijdig – voorafgaand aan het definitief worden van de wijziging - aan u heeft medegedeeld. Naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, kunnen dat ook de kosten zijn die de reisagent moet maken om de wijziging of annulering tot stand te brengen.

4. De reisagent stuurt alle mededelingen over de reserveringsopdracht uitsluitend aan u.

Artikel 4 Betalingen

1. U moet de verschuldigde bedragen op een door de reisagent aan te geven manier en binnen de opgegeven termijn te voldoen. De reisagent is bevoegd – zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren.

2. De reisagent kan bij het door u verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, die in ieder geval niet hoger is dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s), vermeerderd met de boekingskosten. Als de reisagent een aanbetaling verlangt, maakt hij de hoogte hiervan voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan u bekend.

3. U moet ervoor zorgen dat de reisagent het restant van het verschuldigde bedrag uiterlijk op de in de bevestiging c.q. factuur genoemde datum heeft ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.

4. Als u niet tijdig (aan)betaalt, stuurt de reisagent na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij u de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als u ook dan niet betaalt, bent u in verzuim en wordt (en) de overeenkomst(en) geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. De reisagent heeft het recht de aan de annulering verbonden en vooraf opgegeven kosten in rekening te brengen of te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en). Als u de reis binnen 14 dagen voor vertrek reserveert en niet tijdig betaalt, bent u onmiddellijk in verzuim.

5. De reisagent doet eventuele terugbetalingen alleen aan u.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. De reisagent neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht.

2. De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. De reisagent draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

3. Voor zover de reisagent zelf toerekenbaar te kort schiet en u of uw medereiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van de reisagent beperkt tot maximaal driemaal de waarde van door de reisagent gefactureerde diensten.

4. De reisagent sluit aansprakelijkheid uit voor schade waartegen u bent verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering) en voor schade die u lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf. Daaronder begrepen valt ook schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen.

5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor het personeel van de reisagent.

Artikel 6 Documenten

1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt de reisagent aan u algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

2. U bent zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en om tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

3. U bent zelf verantwoordelijk voor het bij u hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

4. Als u de reis niet (geheel) kunt maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor uw rekening, tenzij de reisagent heeft toegezegd voor dat document te zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of de reisagent tekort is geschoten in zijn in lid 1 bedoelde informatieverplichting.

5. De reisagent kan aan u informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

Artikel 7 Rente en incassokosten

1. Als u niet tijdig betaalt, bent u over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente is:
• Voor betalingen met betrekking tot de door de reisagent verrichte opdracht: de wettelijke rente;
• Voor betalingen met betrekking tot de door de dienstverlener (te) verrichte(n) diensten: de wettelijke rente, of als de dienstverlener een ander rentepercentage in rekening brengt, dit laatstgenoemde percentage, als de reisagent dit percentage, of de vindplaats hiervan, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan u heeft meegedeeld.

2. Voorts bent u na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze bedragen 15% over het gefactureerde bedrag tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De reisagent kan in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8 Klachten

1. U moet een klacht over een door de reisagent gemaakte reservering en/of verstrekte adviezen en informatie binnen twee maanden nadat u kennis hebt genomen van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij de reisagent indienen.

2. De reisagent geeft u uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 9 Geschillen

1. Als uw klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, of als u ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kunt u desgewenst uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van indiening van uw klacht bij de reisagent het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen.
2. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil bent u een vergoeding verschuldigd;
3. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst van opdracht die u op basis van deze boekingsvoorwaarden geeft en ook op wijzigingen en aanvullingen daarop, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
4. Als u geen gebruik wilt maken van de onder 9.1. genoemde procedure bij de Geschillencommissie Reizen hebt u het recht om u tot de bevoegde rechter te wenden. 
5. Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de gereserveerde dienst(en) of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum. 
6. Als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om de Geschillencommissie Reizen in te schakelen, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd van eventuele geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

Artikel 10 Nakomingsgarantie

1. De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt.
Deze garantstelling herleeft, als het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

2. De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000 per bindend advies. De ANVR verstrekt deze garantie onder de voorwaarde dat u, als u hierop een beroep doet, uw vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de ANVR overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van uw beroep op de nakomingsgarantie.

3. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door u is voldaan aan de innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting).

4. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie als, voordat het geschil door de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surséance van betaling verleend of
- het lid is failliet verklaard of
- de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de ANVR aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

5. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat u daarop schriftelijk een beroep doet bij de ANVR (www.anvr.nl).

De ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen

Inhoudsopgave

Artikel  1.      Inleiding

Artikel  2.      Informatie van de organisator

Artikel  3.      Uw informatie

Artikel  4.      Bevestiging/Herroeping door de organisator

Artikel  5.      Wijzigingen door de organisator

Artikel  6.      Hulp en Bijstand

Artikel  7.      Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator

Artikel  8.      Uw rechten 

Artikel  9.      Als u wilt opzeggen

Artikel 10.     Betaling

Artikel 11.     Uw verdere verplichtingen

Artikel 12.     Klachten

Artikel 13.     Geschillen

Artikel 14.     Nakomingsgarantie

Artikel 1       Inleiding

1.1.    Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die de organisator met u als reiziger sluit. 
1.2.    Deze organisator kan deze reisvoorwaarden ook van toepassing verklaren op enkelvoudige reisdiensten, zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus. De organisator vermeldt dit dan expliciet in de aanbieding.
1.3.    Als reiziger hebt u het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de organisator dit recht in de aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. U hebt geen herroepingsrecht als u de pakketreisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek sluit, en ook niet bij zogenoemde ‘cruisereizen’.
1.4.    Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00    uur tot 16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij de handelaar uitdrukkelijk anders vermeldt.

Artikel 2       Informatie van de organisator

2.1.        De organisator of, namens deze, de doorverkoper heeft u voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsmede de voornaamste kenmerken van de reisdiensten verstrekt.

2.2.    De organisator kan aan het sluiten van de pakketreisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat u een reisverzekering sluit en kan u ook vragen om aan te tonen dat u dit hebt gedaan.

2.3.    De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

2.4.    Staat het aanbod van de organisator online, dan maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst, tenzij anders in het aanbod is vermeld. Het online-aanbod van een organisator kan snel wijzigen. Als u later wilt kunnen aantonen wat het aanbod precies inhield maak dan bij boeking een print van het scherm (print screen) waarop het aanbod van de organisator staat.

2.5.    U blijft zelf, onverminderd het hiervoor vermelde, verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten en visaverplichtingen en u moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

2.6.    Bij vliegvervoer maakt de handelaar de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, zodra deze bij de organisator bekend is, aan u bekend. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis staan uiterlijk vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3       Door u te verstrekken informatie

3.1.    U verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over uzelf en de door u aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval uw mobiele telefoonnummer(s) en uw e-mailadres(sen).

3.2.    U vermeldt de bijzonderheden over uw eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door u aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.

3.3.    Als u in uw informatieplicht tekort schiet kan dit tot gevolg hebben dat de organisator of iemand namens hem u en uw eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt de organisator alle hiermee gemoeide kosten aan u in rekening.

3.4.    U kunt zowel om medische als om andere redenen de organisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt de organisator die aan u bekend. De organisator is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan bent u verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4       Bevestiging/Herroeping door de organisator

4.1.    Als u het aanbod van de organisator aanvaardt, inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden en de ontvangst van de wettelijk voorgeschreven informatie, komt de overeenkomst tot stand. Bij of onverwijld na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u een bevestiging en/of een factuur.

4.2.    Bij telefonisch gesloten pakketreisovereenkomsten bent u pas aan de overeenkomst gebonden nadat de organisator de reis heeft bevestigd. Deze bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats. Doet u een (aan)betaling dan geldt die in ieder geval als bewijs  dat u het aanbod van de organisator hebt geaccepteerd.

4.3.    De organisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. De organisator stelt u hiervan uiterlijk in kennis:

•        20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen,

•        7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen;

•        48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen.

Hebt u al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt de organisator terug binnen de termijn van art. 4.5.

4.4.    Het aanbod van de organisator is vrijblijvend. Hij kan zo nodig het aanbod, ook nog na uw aanvaarding van het aanbod en eventuele bevestiging daarvan door hem, herroepen. De organisator moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden), respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen. Als u het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door de organisator aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag.

4.5.    In alle gevallen dat u recht hebt op terugbetaling van reeds door u verrichte betalingen, doet de organisator dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.

4.6.    Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet.

Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5       Wijzigingen door de organisator

5.1.    De organisator heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als hij u op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. U kunt deze wijziging niet afwijzen.

5.2.    Als de organisator zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze op een ingrijpend punt te wijzigen, stelt hij u daarvan op een duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis en vraagt u of u de voorgestelde wijzigingen wilt aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wilt annuleren. Houden de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis vermindert dan doet de organisator gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste kenmerken van de reisdiensten als bedoeld in artikel 2.1.

5.3.    Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als in het vorige lid bedoeld, deelt u de organisator niet later dan na 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat u hebt besloten. Voor reizen die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat u de organisator onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur uw besluit meedeelt. Als u niet binnen de gestelde termijn uw besluit meedeelt, geldt dat u de wijzigingen hebt geaccepteerd.

5.4.    De organisator heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan:

•        verhoging van de kostprijs van brandstof of;

•        verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;

•        verhoging van belastingen of;

•        verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden .
De organisator kan in zijn aanvullende voorwaarden opnemen dat hij zich dit recht op prijsverhoging ook voorbehoudt bij verhoging van wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

U hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.

5.5.    Als de organisator binnen de grenzen van artikel 5.4 de reissom met meer dan 8% verhoogt, hebt u het recht deze verhoging af te wijzen en hebt u het recht om de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen. Artikel 5.2 en 5.3 zijn dan ook van toepassing.

5.6.    In afwijking van artikel 5.4 wijzigt de organisator de reissom niet meer vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de organisator en u de reissom ook daadwerkelijk betaald hebt.

5.7.    Als u de wijzigingen niet aanvaardt en de organisator kan u geen alternatieve reis aanbieden of als u deze niet aanvaardt, betaalt de organisator alle door u betaalde bedragen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na beëindiging terug. Aanvaardt u het aangeboden alternatief wel, dan hebt u in voorkomend geval recht op een passende prijsverlaging. 

Artikel 6       Hulp en bijstand

6.1.    De organisator biedt hulp en bijstand als u in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.

6.2.    Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van uw kant, dan komen ook de kosten van de organisator zelf voor uw rekening. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door de organisator en de eventueel door hem ingeschakelde derden gemaakte kosten.

6.3.    Maakt vervoer deel uit van de reis en kan door overmacht niet voor uw terugkeer op de afgesproken datum worden gezorgd, dan hebt u recht op maximaal drie (3) gratis overnachtingen in een, als dat mogelijk is, gelijkwaardige accommodatie. Deze beperking tot 3 nachten geldt niet voor mindervaliden en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, onder voorwaarde dat zij de organisator minimaal 48 uur voor aanvang van de reis over deze bijzondere omstandigheden hebben geïnformeerd.

Artikel 7       Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator

7.1.    De organisator zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd en u de organisator daarvan onverwijld op de hoogte hebt gesteld, zorgt de organisator er alsnog voor dat de overeenkomst overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat u dit in redelijkheid niet van de organisator kunt verlangen. 

7.2.    Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt de organisator voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige kwaliteit zonder dat hij hiervoor kosten in rekening brengt. Tijdens de periode dat de reisovereenkomst niet uitgevoerd wordt overeenkomstig hetgeen u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten, en ook als de geboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt de organisator een passende prijsverlaging aan.    

7.3.    U hebt het recht om de voorgestelde alternatieven af te wijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met wat in de reisovereenkomst is afgesproken. Als het aangeboden alternatief van mindere kwaliteit is, kunt u het alternatief afwijzen als de aangeboden prijsverlaging ontoereikend is.

7.4.    Bij de beoordeling van het aangeboden alternatief en/of de geboden prijsvermindering wordt rekening gehouden met objectieve maatstaven die uit het alternatieve aanbod blijken. Daaronder vallen de volgende omstandigheden:

•        De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;

•        De aard en klasse van de accommodatie;

•        De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij deze beoordeling zal ook rekening worden gehouden met:

•        De samenstelling van het reisgezelschap;

•        De aan de organisator bekende en door hem bevestigde eigenschappen van de reiziger(s), waaronder de door deze gemelde en door de organisator geaccepteerde en vastgelegde persoonlijke omstandigheden;

7.5.    U mag een tekortkoming zelf verhelpen en hebt recht op terugbetaling van de in dit verband gedane noodzakelijke uitgaven, als:

a. U de organisator er tijdig op hebt gewezen dat de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben wordt uitgevoerd en de organisator deze tekortkoming niet binnen een door u gestelde redelijke termijn verhelpt, of als de organisator te kennen geeft  dat hij de tekortkoming niet kan verhelpen;

b. De tekortkoming onmiddellijk moet worden verholpen.

7.6.    Als de tekortkoming aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en de organisator deze niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen, kunt u de overeenkomst kosteloos opzeggen. U hebt in voorkomend geval recht op een schadevergoeding en/of prijsvermindering. Dit onverminderd uw recht op, als vervoer in de reis is inbegrepen, kosteloze repatriëring met gelijkwaardig vervoer.

7.7.    De aansprakelijkheid van de organisator voor schade die u lijdt is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzettelijk, of nalatig handelen van de organisator. De organisator kan zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken voor schade die bestaat uit persoonlijk letsel van de reiziger.

7.8.    De organisator is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan u zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door de organisator is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten. 

7.9.    Als op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de organisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat. Bij cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging als in dit artikel bedoeld, mag de organisator de vergoedingen met elkaar verrekenen.

Artikel 8       Uw rechten

8.1.    Indeplaatsstelling

8.1.1.  U kunt de organisator verzoeken om u door een ander te laten vervangen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

•        De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en

•        U dient het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek op een door de organisator vooraf meegedeelde wijze in, dan wel zo tijdig dat de organisator benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren; en

•        De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

8.1.2.  De aanmelder, u en degene die u vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de organisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging.

8.1.3   Op uw verzoek maakt de organisator deze kosten inzichtelijk en hij voorziet u als u  daarom vraagt van stukken waaruit deze kosten blijken.

8.2.   Reisbescheiden

8.2.1.  De organisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke manier hij de reisbescheiden aan u ter beschikking stelt.

8.2.2.  Als u op het door de organisator meegedeelde tijdstip, maar uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek, nog geen reisbescheiden ontvangen hebt, meldt u dit onverwijld aan de organisator of de doorverkoper.

8.3   Garantie bij financieel onvermogen

8.3.1            Als de organisator wegens financieel onvermogen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal zorggedragen worden voor de uitvoering van een reis door een ander, of voor terugbetaling van de reissom, of als de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

8.3.2.           Als de pakketreis personenvervoer omvat, voorziet deze garantie ook in uw repatriëring. De garantie dekt in ieder geval de redelijkerwijs voorzienbare kosten, waaronder de financiering van verblijf in afwachting van eventuele repatriëring en de reeds geheel of gedeeltelijk (vooruit) betaalde reissom, overeenkomstig de garantievoorwaarden van het desbetreffende garantiefonds.

8.3.3.           De organisator voorziet in deze garantie door zich aan te sluiten bij SGR of bij een ander door de ANVR goedgekeurd garantiefonds. De organisator maakt voor het sluiten van de reisovereenkomst bekend op welke manier en onder welke voorwaarden hij zorg heeft gedragen voor deze garantie.

Artikel 9       Als u wilt opzeggen

9.1.       U kunt de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. Doet u dit, dan bent u verplicht om aan de organisator de schade te vergoeden die hij ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal eenmaal de reissom.

9.2.    Tenzij de organisator afwijkende bepalingen met u overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die de organisator verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door u geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:

Vooraf:
Bij cruisereizen zijn onze aanvullende voorwaarden van kracht.
Bij reserveringen inclusief entreekaarten zijn onze aanvullende voorwaarden van kracht.

*        Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling   maar niet meer dan 40% van de reissom;

*        Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

*        Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;

*        Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 70% van de reissom;

*        Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

*        Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 95% van de reissom;

*        Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Exclusief reserveringskosten, ticketprijs vluchten en eventuele doorbelaste wijzigingskosten en eventueel afgesloten annuleringsverzekering, deze kosten worden volledig aan u doorbelast. Voor cruises langer dan 25 dagen en expeditiecruises kunnen strengere voorwaarden gelden.
In geval van bijvoorbeeld zogenaamde ‘non refundable’ reisonderdelen, bedragen de annuleringskosten 100% over de totale reissom.


Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds.

9.3.    Als u de reisovereenkomst opzegt, moet u deze annuleringskosten voldoen. Als geen vaste annuleringskosten zijn overeengekomen, verstrekt de organisator op verzoek van de reiziger een verantwoording van de in rekening gebrachte annuleringskosten.

9.4.    Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener. Uiterlijk bij de boeking deelt de organisator mee of op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

9.5.    Als een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd. De organisator berekent deze kosten aan de hand van het in het volgende lid bepaalde.

9.6.    Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de organisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wijzigt de reissom conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom gelden de reguliere betalingsregels die de organisator hanteert. Als het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of als de reizigers het niet accepteren, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

9.7.    Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen gaat de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven. De organisator brengt een eventueel overschot op de nieuwe reissom in mindering.

9.8.    Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door de organisator op de eerstvolgende werkdag.  

9.9.    Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, en is de reis nog niet aangevangen, dan kunt u de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt de organisator alle door u vooruitbetaalde gelden terug. U hebt in dit geval geen recht op schadevergoeding.

9.10.   Voor reizen naar een gebied waarvoor door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds een calamiteit is vastgesteld, geldt dat wordt aangenomen dat er een situatie bestaat als in het vorige lid omschreven. U kunt dan vanaf drie (3) kalenderdagen voor vertrek kosteloos opzeggen of, als dat mogelijk is en u dat wilt, omboeken.

Artikel 10     Betaling

10.1.   U ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van de organisator wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De organisator kan een aanbetaling verlangen. De hoogte van de aanbetaling maakt hij vóór of bij het sluiten van de reisovereenkomst bekend. Hebt u niet op het door de organisator vermelde tijdstip aan uw financiële verplichtingen voldaan, dan bent u van rechtswege in verzuim.

10.2.   Als u in verzuim bent, maant de organisator, of iemand namens hem u aan tot betaling en stelt u een termijn van 14 dagen om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen. U wordt erop gewezen dat als u ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. De organisator verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden. Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen ligt, dan moet u de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum voldoen.

10.3.   Als u niet tijdig hebt betaald bent u over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Ook moet u na aanmaning de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4 van dit artikel voldoen.

10.4.   De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2500; 10% over de daaropvolgende € 2500; 5% over de volgende € 5000 en 1 % over het meerdere, met een minimum van € 40. De reisorganisator kan in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11     Uw verdere verplichtingen

11.1.   U bent verplicht tot naleving van alle door of namens de organisator gegeven aanwijzingen en u bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

11.2.   Als u zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan de organisator u van (voortzetting van) de reis uitsluiten, als u van de organisator in redelijkheid niet kunt vergen dat hij de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor uw rekening.

11.3.   U bent verplicht eventuele schade aan uw kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

11.4.   U moet u uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis van het exacte tijdstip van vertrek vergewissen.

Artikel 12     Klachten (procedure)

Tijdens de reis

12.1.   Onverminderd artikel 7 meldt u onverwijld eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst ter plaatse zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet u zich – in deze volgorde – melden bij:

          1.       De betrokken dienstverlener;

          2.       De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;

          3.       De organisator.

 

12.2.   Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet  u dit in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, melden bij de organisator in Nederland.

12.3.   Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de organisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).

12.4.   De organisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

12.5.   Als u niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de door de organisator aangegeven wijze verricht en de dienstverlener of de organisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan uw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.

Na de reis

12.6.   Als uw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet u deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze indienen. Als een kopie van het klachtrapport beschikbaar is, voegt u die daarbij.

12.7.   Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, moet u deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na uw kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor indienen.

12.8.   Als u de klacht niet tijdig indient, kan de organisator besluiten deze niet in behandeling te nemen, tenzij u redelijkerwijs geen verwijt treft.

12.9.   De organisator geeft u uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie.

Artikel 13     Geschillen

13.1.   Als uw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, of als u ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kunt u desgewenst uiterlijk binnen vierentwintig (24) maanden na de datum van de indiening van uw klacht bij de organisator het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen.

13.2.   De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil bent u een vergoeding verschuldigd.

13.3.   Alle vorderingsrechten verjaren twee jaar na afloop van de reis of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, twee jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

13.4.   Als u geen gebruik wilt maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure, hebt u het recht om u tot de bevoegde rechter te wenden.

13.5.   Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

13.6.   Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

Artikel 14     Nakomingsgarantie

14.1.   De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, als het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

14.2.   De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000 per bindend advies. De ANVR verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat u, als u hierop een beroep doet, uw vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de ANVR overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van uw beroep op de nakomingsgarantie.

14.3.   De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie als, voordat het geschil door de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:

•        aan het lid is surseance van betaling verleend; of

•        het lid is failliet verklaard; of

•        de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de ANVR aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

14.4.   Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat u daarop schriftelijk een beroep doet bij de ANVR (www.anvr.nl).

Aanvullende voorwaarden C&O Travel B.V.:

De reisorganisator C&O Travel B.V. kan eigen, zelf vastgestelde bepalingen aan de ANVR-reizigersvoorwaarden toevoegen.

Annuleringen
Annuleringskosten van reisovereenkomsten met C&O Travel B.V.
Verwijzend naar artikel 9.2 van de ANVR Reisvoorwaarden hanteert C&O Travel een vaste staffel aan annuleringskosten als gevolg van opzegging van de reiziger.
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal C&O Travel B.V. de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten conform ANVR artikel 9.2 annuleringskosten berekenen.

Met uitzondering van:
- zeecruises en riviercruises
- groepsreizen / bedrijfsuitjes
- evenementen tickets of evenementenreizen waarbij entreekaarten inbegrepen zijn

Cruisereizen zee cruises en riviercruises:
Voor zeecruises en riviercruises gelden naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten:
- bij annulering tot de 90ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 90ste kalenderdag (inclusief) tot de 60ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 60ste kalenderdag (inclusief) tot de 30ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 30ste kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag: 100% van de reissom;
Bovenstaande annuleringskosten gelden voor alle cruisereizen, tenzij anders vermeld bij de betreffende reisVliegtickets onderdeel van pakketcruise
Voor vliegtickets welke onderdeel maken van een pakketcruise geldt 100% annuleringskosten.

Hotels onderdeel van pakketcruiseBij hotelreserveringen welke onderdeel maken van een pakketcruise gelden de annuleringskosten van het betreffende hotel. 
Vakantiereizen
- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Evenementenreizen en evenementen tickets

Bij annulering van evenementenreizen of evenementen tickets zoals concert-, musical-, attractiepark- en sporttickets geldt 100% annuleringskosten. Tickets worden namelijk na boeking ingekocht voor de boeker. 
De reiziger of boeker kan natuurlijk zelf de organisator van het evenement benaderen voor restitutie t.b.v. annulering. In de regel nemen evenementorganisaties geen tickets terug.

Disneyland Parijs arrangementen en tickets
Op entreetickets voor Disneyland Resort Paris gelden 100% annuleringskosten.
Bij pakketten incl. hotels geldt voor tickets 100 annuleringskosten en voor het betreffende hotel gelden de voorwaarden welke het hotel hanteert.  

Groepsreizen C&O Travel eigen producten

Bij groepsreizen (eigen C&O Travel producten) gelden afwijkende annuleringskosten omdat de touroperator bij groepsreizen al in een vroeg stadium de volledige reis ingekocht heeft.
De annuleerkosten zullen op verzoek voor u uitgerekend worden. 

Verenigingen en bedrijven

Bij groepsreizen zoals bedrijfsuitjes en voor verenigingen (eigen C&O Travel producten) gelden afwijkende annuleringskosten omdat de touroperator bij deze reizen al in een vroeg stadium de volledige reis ingekocht heeft.
Hierbij houdt C&O Travel rekening met de contracten welke bij derden zijn afgesloten i.v.m. maatwerkinkoop voor betreffende bedrijf en vereniging.
Voor posten als vliegreis, cruise, hotel etc. worden de annuleringscriteria van deze partijen over genomen.
In geval de gehele groep annuleert, zal C&O Travel B.V. de annuleringssom berekenen.
In geval een gedeelte van de groep annuleert, zal C&O Travel B.V. eveneens de annuleringssom berekenen.

Wooneenheden

In afwijking van het sub a. bepaalde zijn voor eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, motorboten, zeiljachten, stacaravans en campingstaanplaatsen, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd: 
- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling; 
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom; 
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom; 
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Deelannulering

Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
Voor de bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden, zoals hieronder beschreven.
Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub c. is dan van toepassing.
De bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.
Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). 
Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen.

Cruiseroute wijziging i.v.m. weersomstandigheden

In geval van slechte weersomstandigheden kan de rederij een cruiseroute aanpassen of 1 of meerdere dagen langer verblijven in een cruisehaven.
De veiligheid staat hierbij voorop en u dient de instructies hierbij op te volgen in het kader van uw veiligheid.
C&O Travel kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

Evenementen - Tickets entreebewijzen

Bij evenementen geldt dat reisorganisator C&O Travel B.V. tickets of entreebewijzen koopt bij incoming agentschappen oftewel Ticketkantoren.
C&O Travel B.V. betaalt hier een extra fee en dit resulteert vaak in een verkoopbedrag welke hoger is dan op het originele ticket staat vermeld. Daarbij nog eens posten (welke niet op ticket staan) als bespreekkosten, verzendkosten en BTW welke reisorganisator betaalt.
In de meeste gevallen gaat het om evenementen welke snel uitverkocht zijn en waar het aanbod aan tickets gering is. Of anders gezegd, er is een schaarste aan tickets ontstaan.
De vraag naar de tickets is groot en het aanbod aan tickets is gering.
De inkoopprijs voor C&O Travel wordt hierdoor verhoogd en de verkoopprijs van C&O Travel wordt hierdoor ook verhoogd.
In sommige gevallen bij mega evenementen wordt de ticketprijs verdubbeld of verdrievoudigd door de grote animo hiervoor.

De reisorganisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor minder comfort of minder zicht van een zitplaats of staanplaats bij een voorstelling, show, evenement of sportevent.
De reisorganisatie omschrijft het entreebewijs met een categorie welke 1 op 1 overgenomen wordt van de organisator van het evenement.
De reisorganisator is hierbij volledig afhankelijk van de organisator van het evenement.
Indien er klachten of problemen zijn over de entreebewijzen i.v.m. beperkt zicht, geluid of andere zaken waardoor er discussie bestaat over de kwaliteit van het betreffende evenement, dient de klant zelf contact op te nemen met de organisator van het betreffende evenement. 
Ook wanneer het programma afwijkt van het eerder gepubliceerde programma kan de reisorganisator hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden en dient de reiziger zich te wenden tot de organisatie van het evenement.

Afgelastingen / verplaatsen evenementenDe reisorganisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het afgelasten van een evenement. 
De reisorganisator kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het verplaatsen van een evenement naar een nieuwe datum / locatie.

Evenement programma en/of datumwijzigingBij evenement en evenementreizen dient de reiziger akkoord te gaan met de nieuwe reisdatum, of een aanpassing in het programma door verplaatsing van een evenement. 
Indien de reiziger niet akkoord gaat met de nieuwe datum, kan de reisorganisator niet aansprakelijk gesteld worden voor schadevergoeding.
De reiziger dient zich hiervoor te wenden tot de organisator van het evenement.
In de bovengenoemde situaties kan de reisorganisator bij dagtochten en ook meerdaagse reizen kosten in rekening brengen voor vervoer- en hotelannulering en overige services zoals reserveringen welke in dit arrangement geboekt waren en nu geannuleerd dienen te worden. 
BTW, handling, verzend- en servicekosten m.b.t. aankoop entreebewijzen door reisorganisator worden niet vergoed aan reiziger.

Ontvangst tickets - entreebewijzen bij evenementenreizenBij busreizen naar evenementen ontvangt de reiziger de tickets (entreebewijzen) op de reisdatum tijdens de heenreis in de tourbus of gedurende de reis in het hotel.
Bij vliegreizen ontvangt de reiziger de tickets normaliter in het hotel of ca. 1 week voor reisdatum op het thuisadres. 
Uitsluitend bij eigen vervoer arrangementen kan men de tickets voor reisdatum per post gestuurd krijgen, tenzij dit voor de reisorganisator niet te realiseren is.
In dit geval zal de reisorganisator hiervoor een oplossing aandragen.

Het wijzigen van de reisdatum, de accommodatie of het personenaantal

C&O Travel streeft er altijd naar om alle verzoeken van haar klanten met betrekking tot wijzigen van de reisdiensten of afspraken (bijvoorbeeld het wijzigen van de reisdatum, bestemming, accommodatie of overige diensten). Een wijziging doorgeven kan tot 14 dagen voor aanvang van uw reis. Deze termijn kan echter wijzigen op verzoek van de partnerhotels, of in het geval van individuele pakketten. U kunt uw wijzigingsverzoek mailen naar info@ceno-travel.com. Helaas kunnen wij dergelijke verzoeken niet telefonisch aannemen. Voor het omboeken van het arrangement rekent C&O Travel altijd  €25,00 omboekingskosten. Houd er rekening mee dat er additionele kosten kunnen zijn in geval van een duurder nieuw arrangement. 

Boekingen door minderjarige of onder valse voorwendselen

Voor sommige reizen (reizen waarbij een huurauto wordt gereserveerd, cruises etc.) kan een afwijkende minimum leeftijd van toepassing zijn. Dit zal vermeld worden bij de desbetreffende reis. Indien er alsnog een reservering gemaakt wordt door reizigers die niet voldoen aan de gestelde minimum leeftijdseis kan een leverancier de boeking weigeren. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de boeker.

Boeken onder valse naamHet is verboden om een boeking te maken of zich te laten registeren onder een valse naam, leeftijd of (e-mail)adres.
Onze organisatie is gerechtigd om, bij boekingen, die zijn gemaakt in strijd met hetgeen in dit artikel is bepaald, de reisovereenkomst op te zeggen, waarbij de reeds betaalde reissom zal worden terugbetaald onder aftrek van de gemaakte kosten

Aansprakelijkheid

Degene, die de reis boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die door hem/haar, ook voor andere deelnemers worden gemaakt.

Kopen op afstand

Onze organisatie wijst u erop dat boekingen, die via internet of per telefoon worden gemaakt en de daaruit voortvloeiende reisovereenkomst(en) definitief zijn. Een zogenaamde afkoelingsperiode" van 7 dagen zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing op boekingen c.q. reisovereenkomsten van reizen.

Minimum aantal deelnemers

Veel van onze reizen, zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers, beneden welke de reizen niet uitgevoerd kunnen worden.

Reisduur

De reisduur wordt in hele dagen vermeld, waarbij de dagen van vertrek en aankomst worden meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden.

Preferenties

Uw wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar zijn gemaakt, worden door onze organisatie doorgegeven aan de betreffende leverancier. Wij kunnen deze echter niet garanderen.

Essentie

Als een wens dermate essentieel is, dat de reisovereenkomst alleen wordt afgesloten als de garantie wordt gegeven, dat aan uw wens tegemoet wordt gekomen dan dient u een essentie aan te vragen. Hieraan zijn kosten verbonden. Buiten de essentiekosten, bestaat de mogelijkheid dat er ter plaatse ook kosten betaald moeten worden. Niet voor alle bestemmingen/reissoorten is het mogelijk een essentie aan te vragen. Indien wij niet kunnen garanderen, dat een essentie wordt uitgevoerd, behouden wij ons het recht voor deze te weigeren. Zie ook de ANVR-Reisvoorwaarden. Voor meer informatie kunt u ook contact met onze verkoopmedewerkers opnemen.

Huisdieren

Huisdieren zijn vaak niet toegestaan. Indien toegestaan dan zijn een Europees dierenpaspoort, naast een eventuele chip of inentingen verplicht. Vraagt u hiernaar bij uw dierenarts. De kosten van het verblijf van uw huisdier dienen ter plaatse te worden betaald. Per accommodatie kunnen de voorwaarden voor het meenemen van huisdieren verschillen. Bij de reisbeschrijving wordt dit vermeld.

Vignetten, milieusticker

Bij bezoek aan diverse landen per auto, kunnen speciale voorwaarden van toepassing zijn zoals; autobaanvignetten, milieustickers, winterbanden etc. Informeer bij de betreffende instanties of ANWB, welke voorwaarden van toepassing zijn.

Grensdocumenten

Voor houders van Nederlandse paspoorten zullen wij zoveel mogelijk via onze website advies geven over de benodigde grensdocumenten, de geldigheidsduur en de noodzaak voor eventuele visa per specifieke reis. U blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste grensdocumenten.
Onze organisatie draagt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van de vereiste reisdocumenten voor of gedurende uw reis en de eventuele daaruit voorvloeiende consequenties. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de website van de Visumdienst (www.visumdienst.nl) en CIBT www.cibt.nl. Voor reizen naar Turkije kunt u kijken op www.visa4turkey.nl/stip. Wij maken u er op attent dat de toegang tot een reisbestemmingen(en) kan worden geweigerd indien het paspoort stempels bevat uit bepaalde landen. Neem voor meer informatie contact op met de ambassade / consulaat. Houders van paspoorten, anders dan de Nederlandse, dienen zelf met de ambassade / consulaat en visumdienst contact op te nemen met betrekking tot de benodigde grensdocumenten. Kinderen dienen over een eigen reisdocument te beschikken, bijschrijving in een paspoort is niet meer toegestaan. Bestaande bijschrijvingen zijn niet meer geldig.

Meereizend kind met afwijkende achternaam

Wanneer men een kind onder de 18 jaar meeneemt op reis en het kind heeft een andere achternaam dan de volwassene waarmee het kind op reis gaat dan is het noodzakelijk dat het kind een ondertekende verklaring bij zich heeft (in het Engels) waarin staat dat de achterblijvende ouder (die deze achternaam draagt) of voogd toestemming geeft voor de reis.
Ook ieder minderjarig kind dat naar het buitenland reist en niet vergezeld wordt door zijn ouders (of voogd), moet de toestemming hebben van de beide ouder(s), dan wel de ouder die het gezag over het kind heeft. Om problemen te voorkomen wordt geadviseerd dat de ouder die alleen met hun kind(eren) reist of waarvan hun kind(eren) als minderjarige (met een andere minderjarige) een formulier in te vullen die u hier kunt vinden.

Vaccinaties

Informatie over de benodigde vaccinaties of andere preventiemiddelen zijn sterk onderhevig aan wijzigingen. Onze organisatie kan hierover geen adviezen geven. Wij verwijzen u naar de organisaties die gespecialiseerd zijn om de juiste informatie te verstrekken. Dit zijn de o.a. de GGD, Travel Doctor of KLM Travel Clinic.

Medische voorschriften

Een aantal rederijen vraagt een in Engelse taal opgestelde verklaring, ondertekend door een arts en de passagier zelf, voor de volgende reizigers; rolstoelgebruikers en dialysepatiënten, gebruikers van bederfelijke medicijnen en extra zuurstofvoorzieningen.

Zwangerschap

Voor vrouwen die zwanger zijn tijdens een vlucht of verblijf aan boord van een (cruise)schip, gelden verschillende voorwaarden. Vraag naar de voorwaarden bij uw boeking of kijk voor de regels die van toepassing zijn aan boord van een cruiseschip op de site van de betreffende rederij of airliner. De regels zijn strikt en u kunt eventueel worden geweigerd. Bij in gebreke blijven, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats.
U dient de reisorganisatie schriftelijk het aantal weken zwangerschap te melden en de reisorganisatie zal deze info opnemen in de reisovereenkomst. In geval van overschrijding van de norm aantal weken zwangerschap geldt 100% kosten.
Eventuele meerkosten die ter plaatse ontstaan zijn voor eigen rekening.

Zika virus

Bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
Overleg dan uit voorzorg met een arts en volg het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Meer informatie over het zikavirus vindt u op de websites van het RIVM, het LCR en de WHO.
U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste en actuele informatie over reisdoelen waar het Zika virus heerst.

Mindervaliden

Bij een lichamelijke handicap of een beperkte mobiliteit, wat van invloed kan zijn op de uitvoering van de reis, bent u volgens de ANVR-Reisvoorwaarden verplicht hiervan melding te maken bij boeking. In overleg wordt bepaald of de reis van uw keuze geschikt is. Bij in gebreke blijven, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats. Eventuele meerkosten die ter plaatste ontstaan zijn voor eigen rekening.

Reissom

De gepubliceerde basisreissom geldt per persoon en is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een tweepersoonsbezetting.

BTW

Sinds 1 april 2012, heeft de belastingdienst een BTW regeling voor reisondernemingen ingevoerd, voor reizen (waaronder ook cruises) die (deels)binnen de EU (Europese Unie) plaats vinden. Deze is reeds inbegrepen in de reissom.

Boekingsbevestiging

Na de boeking van de reis, ontvangt u een boekingsbevestiging welke tevens uw factuur is. Wij verzoeken u de vermelde gegevens, en vooral de spelling van namen en voorletters/voornamen, goed te controleren. (Voorvoegsels en achternamen worden automatisch door ons systeem aan elkaar geplaatst ten behoeve van de reisdocumenten). Bij onjuistheden dient u direct telefonisch contact op te nemen met onze organisatie. U ontvangt dan een nieuwe aangepaste bevestiging. Wijzigingen in een later stadium kunnen leiden tot extra kosten.

Cruises en vliegreizen info reizigers

Voor cruises en vliegreizen is het noodzakelijk om direct bij boeking per passagier gegevens op te geven zoals geslacht, 1e volledige voornaam volgens paspoort, achternaam volgens paspoort, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortnummer, uitgiftedatum, uitgifteplaats, uiterste geldigheidsdatum en nationaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte doorgave van gegevens en het controleren van de boekingsbevestiging op de juistheid van deze gegevens. Onze organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Wijziging- en/of annuleringskosten die voortvloeien uit fouten zijn geheel voor uw rekening.

Betalingscondities

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient voor de cruises een aanbetaling van 20% (m.u.v. cruises naar het Midden-Oosten of de Canarische eilanden; 30% aanbetaling), voor een eigenvervoerreis een aanbetaling van 20% en voor een reis met vlucht een aanbetaling van 15 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, vermeerderd met de kosten van de eventueel afgesloten annuleringsverzekering. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van C&O Travel B.V.. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Indien tijdige betaling uitblijft, is artikel 10 van de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing.
Betalingen kunnen zowel online (via iDEAL of creditcard) als via een reguliere bankoverschrijving worden gedaan. In het geval van een credit card betaling bedragen worden transactiekosten in rekening gebracht, welke in het geval van een wijziging/annulering niet gerestitueerd worden.

Reserverings-,administratiekosten

Wij hanteren reservering en administratiekosten afhankelijk van de aard van de reis van minimaal € 5,00 bij dagtochten tot maximaal € 25,00 bij meerdaagse reizen en cruises.
Wanneer er sprake is van afwijkende administratiekosten, staat dit te allen tijde vermeld bij de betreffende reis.

Prijsverschillen

Als gevolg van het zogenoemde¨Fluid Pricing¨concept kan het voorkomen dat deelnemers voor dezelfde reis verschillende reissommen hebben betaald. Deze verschillen in reissommen ontstaan door wijzigingen in prijzen als gevolg van bezetting van een accommodatie/reis of tijdstip van boeking t.o.v. de reisdatum. De website gaat te allen tijde uit van de meest actuele prijzen. Onze organisatie is nimmer verplicht het verschil in reissommen te restitueren.

Vluchtdetails

Op de boekingsbevestiging staan de voorlopige vluchttijden vermeld, indien deze bij boeking reeds bekend zijn. In uw reispapieren staan de definitieve vluchttijden en vluchtnummers. Deze kunnen afwijken van de op uw bevestiging vermelde gegevens. Vertrektijden en/of vlucht(route)wijzigingen kunnen tot op de dag van vertrek wijzigen. Dit geldt zowel voor heen- als retourvluchten. Indien er na het versturen van de tickets nog wijzigingen optreden wordt u hierover door ons telefonisch of per email geïnformeerd. Wij raden u aan om voor vertrek naar de luchthaven de vertrektijden te controleren op de website van de desbetreffende luchthaven en/of luchtvaartmaatschappij. Wijzigingen die zich voordoen in de retourvlucht, nádat u vertrokken bent, worden telefonisch, via de accommodatieverschaffer waar u verblijft of via de reisleiding/lokale agent ter plaatse gecommuniceerd. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat u uw retourvlucht herbevestigt. In die gevallen waarbij herbevestiging noodzakelijk is zal dit, evenals de manier waarop dit dient te geschieden, duidelijk in uw reispapieren vermeld staan.

Brandstofheffing - toeslagen

Onze organisatie heeft het recht om conform de ANVR-Reisvoorwaarden, de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen of heffingen. Voor meer details verwijzen wij u graag naar de ANVR-Reisvoorwaarden

Verzekeringen

Indien woonachtig bent in de Benelux of Duitsland kunt u via onze organisatie een kortlopende reisverzekering afsluiten. U dient in dat geval in het bezit te zijn een Nederlands bank- of gironummer en een geldige Nederlandse, Belgische of Duitse ziektekostenverzekering.
Het afsluiten van de annuleringsverzekering is niet afhankelijk van uw woonplaats.

Aantal personen

Elke reservering is slechts voorbehouden aan het aantal deelnemers zoals vermeld in de reisovereenkomst. Bewoning van de accommodatie met meer personen is niet geoorloofd en kan verbreking van de reisovereenkomst of extra kosten ten gevolge hebben, waarbij recht op schadevergoeding niet mogelijk is.

Reisdocumenten

Wanneer de volledige reissom is voldaan, ontvangt u, digitaal, de reisbescheiden circa één week voor vertrek, tenzij anders vermeld op de boekingsbevestiging en onze website. Wij raden u aan de reisbescheiden op juistheid te controleren. Indien daar onjuistheden in staan, dient u dit direct aan ons te melden.

Wijzigingen

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor evt. wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.
2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van C&O Travel B.V. van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop de annuleringskosten van C&O Travel B.V. van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Online inchecken

Niet bij elke luchtvaartmaatschappij is online inchecken mogelijk. Dit is per luchtvaartmaatschappij verschillend en afhankelijk van de reis(soort). Op de reisbescheiden staat vermeld indien dit wel mogelijk is. Door tijdig op de luchthaven aanwezig te zijn, is het eventueel mogelijk om aan uw mogelijke wensen te voldoen.

Vertragingen

Door drukte op de weg, (stakingen) van openbaar vervoer of weersomstandigheden kunnen vertragingen ontstaan. Mocht door vertragingen bij heenreis of terugreis aansluitend (openbaar)vervoer niet mogelijk zijn, dan is onze organisatie niet aansprakelijk voor de daaruit vloeiende kosten.
Indien er sprake is van overmacht door o.a. extreme weersomstandigheden, vulkaanuitbarstingen of het sluiten van het luchtruim door de overheid, kan het voorkomen, dat een vlucht te laat vertrekt of zelfs wordt geannuleerd, waardoor men niet op tijd in de haven aankomt voor het vertrek van het cruiseschip of op een luchthaven voor een rondreis/transfer/fly-drive. De hieruit voorkomende kosten zijn voor rekening van de reiziger.

Stoelreserveringen

Onze organisatie kan geen zitplaatsreserveringen maken voor in ons aanbod genoemde luchtvaartmaatschappijen en/of touringcars.

Melden op de luchthaven

U dient zich minimaal 3 uur (in vakantieperiodes 4 uur van tevoren) voor de in uw reispapieren vermelde vertrektijd bij de incheckbalie op de desbetreffende luchthaven te melden. Bij niet tijdig aanwezig zijn kunt u de vlucht missen en/of is uw stoelplaats niet meer beschikbaar. De incheckbalie sluit over het algemeen 45 minuten voor de geplande vertrektijd. Dit is per luchtvaartmaatschappij/luchthaven verschillend. Indien u de vlucht mist, dient er direct contact te worden opgenomen met onze alarmdienst om het probleem op te lossen. Er zal dan samen met u gekeken worden naar de mogelijke oplossingen. Bijkomende kosten voor een eventuele vervangende vlucht zijn voor rekening van de reiziger.

Vliegbagage

Voor veel vluchten geldt tegenwoordig dat u bij moet betalen wanneer u met meer bagage dan uitsluitend uw handbagage (maximaal 1 stuk per persoon) wenst te reizen.
Voor "overbagage" kunt u worden gevraagd te betalen. in de reisbescheiden staat alle informatie over het gewicht en aantal stuks bagage wat u mee mag nemen op uw reis vermeld. Op de reisbescheiden staat alle informatie over het gewicht en aantal stuks bagage vermeld.
Als reiziger bent u verplicht uw naam, woonplaats en vakantieadres zowel aan de binnenkant als op de buitenkant van uw bagage te vermelden. Indien de bagage niet of beschadigd is aangekomen, dient er een PIR - rapport te worden opgemaakt. U heeft hiervoor uw instapkaart en het claimticket van uw bagage nodig. Kostbare en kwetsbare artikelen (denk aan camera's en juwelen) en medicijnen voor de duur van de reis, dienen als handbagage in de cabine te worden meegenomen in verband met mogelijk verlies of verlate aankomst van uw koffer.

Bagage touringcar

Het is toegestaan om per persoon 1 koffer van maximaal 20 kg mee te nemen en 1 stuk handbagage. Wij raden aan om de bagage 's nachts uit de bus te halen. Het (onbeheerd) achterlaten van bagage in de bus, ongeacht het tijdstip van de dag, gebeurt te allen tijde op eigen risico.

Bagage cruises

Het voordeel van een cruise is o.a. dat u geen bagagebeperking heeft. Dit is van toepassing indien u op eigen gelegenheid naar de haven reist. Indien u naar de vertrekhaven vliegt, dan gelden de bagageregels van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

Rookbeleid

Aan boord van touringcars, treinen, vliegtuigen, cruiseschepen en accommodaties is het verboden te roken. In sommige gevallen zijn hiervoor speciale ruimtes beschikbaar.

Transfers

Bij sommige reizen zijn de transfers van/naar het vliegveld inbegrepen. Dit staat duidelijk op de website bij uw reis en op de reisbescheiden vermeld. Tijdens de transfer bent u zelf verantwoordelijk voor het in- en uit de bus laden van uw bagage.

Accommodatieclassificatie

Voor de accommodaties hanteert onze organisatie de classificaties zoals deze door de betreffende autoriteiten van het land van uw bestemming zijn toegekend.

Hutnummers cruises (Wijziging)

De hutindelingen worden gemaakt door de rederijen en hutnummers worden op de reisbescheiden vermeld. Onze organisatie heeft hierop geen enkele invloed. Rederijen hebben het recht reeds toegewezen hutnummers te wijzigen. Bij een zgn. garantiehut garandeert de rederij verblijf in een hut van de categorie als vermeld op de boekingsbevestiging, dan wel een hogere categorie. Een hutwisseling kan, in een enkel geval plaatsvinden tijdens de uitvoering van de cruise.

Inchecken en uitchecken

Doorgaans kunt u vanaf 15.00 uur inchecken. Het is een internationale regel dat hotelkamers en/of appartementen op de dag van vertrek tussen 10.00 uur en 12.00 uur moeten worden vrijgemaakt, tenzij anders in de reisbescheiden is vermeld of ter plaatse door de accommodatieverschaffer is aangegeven. Op dit tijdstip vervalt tevens het recht op eventuele verzorging qua eten en drinken. Bij latere vluchten bestaat de mogelijkheid de accommodatie langer te behouden, maar doorgaans zijn hier kosten aan verbonden. Voor cruiseschepen gelden andere voorwaarden.

Faciliteiten/Verzorging

In het voor- en naseizoen en tijdens de winterperiode kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten (zoals bijvoorbeeld buitenzwembaden, strand- en sportvoorzieningen, restaurants, kinderclubs, animatie, disco's en dergelijke) niet beschikbaar of slechts gedeeltelijk beschikbaar zullen zijn in verband met onderhoud, bezetting of weersomstandigheden. De mogelijkheid bestaat dat een accommodatieverschaffer een vergoeding vraagt voor bepaalde faciliteiten of diensten en dat het All Inclusive aanbod iets beperkter is. Onze organisatie kan hier geen invloed op uitoefenen en aanvaard derhalve geen aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade.

Kamers

Een standaardkamer/2-persoonskamer beschikt over een 2-persoonsbed of twee aparte bedden. Eventueel kunt u telefonisch een voorkeur hiervoor aangeven tijdens het boeken, dit is echter geen garantie.
Een 1-persoonskamer is veelal een 2-persoonskamer voor alleengebruik. De kamer kan soms kleiner of minder gunstig gelegen zijn dan een 2-persoonskamer in hetzelfde gebouw, ondanks de gevraagde toeslag. Enkele accommodaties bieden een echte 1-persoonskamer aan. Een 2-persoonskamer + extra bed is een standaard 2-persoonskamer met een extra bijgeplaatst bed. Dit extra bed kan een slaapstoel of -bank, opklap- of logeerbed zijn. Het kan gebeuren dat de loopruimte in de kamer door het extra bed verkleind wordt. Voordeelkamers/-appartementen zijn over het algemeen gelijk aan de overige kamers/appartementen, echter de ligging, inrichting en grootte kan afwijken. Ook kunnen de kamers zonder balkon/terras of gelegen zijn in het annex gebouw en/of geen of beperkt zicht hebben. Een quadroom of quadkamer is een standaard 2-persoonskamer bestaande uit één ruimte waar twee extra bedden zijn bijgeplaatst. De bedden vanaf het derde bed kunnen opklapbedden, slaapbanken, bedbanken, logeerbedden, stapelbedden of bijzetbedden zijn. Het kan gebeuren dat de loopruimte in de kamer door extra bedden verkleind wordt. Een familiekamer kan bestaan uit 2 aparte kamers met één ingang, twee naast elkaar gelegen kamers met een tussendeur, één grote ruimte of uit een duplexkamer. De bedden vanaf het derde bed kunnen opklapbedden, slaapbanken, bedbanken, logeerbedden, stapelbedden of bijzetbedden zijn. Een studio bestaat uit een woon/slaapgedeelte met kitchenette en aparte badkamer. Een 2-kamerappartement bestaat uit een woon/slaapkamer (veelal met bedbanken), een slaapkamer, open keuken of kitchenette en een badkamer. Een 3-kamerappartement heeft nog een extra slaapkamer. De inventaris van de keuken/kitchenette is beperkt. Een 2-kamerappartement bestaat uit een woon/slaapkamer (veelal met bedbanken), een slaapkamer, open keuken of kitchenette en een badkamer. Een 3-kamerappartement heeft nog een extra slaapkamer. De inventaris van de keuken/kitchenette is beperkt. Babybed: indien u met een baby reist proberen wij een babybedje voor u te reserveren. Wij geven dit op als preferentie. Het aantal bedjes is echter beperkt, waardoor wij een en ander niet 100% kunnen garanderen. In een dergelijk geval zal de baby bij de ouders in bed slapen. Ook kan het zijn dat de ruimte te beperkt is om een babybed bij te plaatsen. Houd er rekening mee dat kinderbedjes tegen betaling kunnen zijn. Eventuele kosten voor het kinderbedje dienen altijd ter plaatse aan de accommodatieverschaffer te worden betaald.

Excursies en activiteiten

Eventueel genoemde excursies of activiteiten, die lokaal worden aangeboden, vallen buiten de invloedsfeer van onze organisatie. Plaatselijke agenten zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van excursies of activiteiten. Lokale excursies en activiteiten zijn altijd onder voorbehoud van voldoende deelname en afhankelijk van seizoensinvloeden uitvoerbaar, maar kunnen ook om andere reden worden geannuleerd. Onze organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ter plaatse geboekte excursies of activiteiten.

Programmawijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om inhoudelijke programma's vanwege reistechnische redenen te wijzigen. De vermelde afstanden / reisduren zijn afhankelijk van lokale omstandigheden.

Fooien

Het geven van fooien op een vakantiebestemming is een normaal gebruik en wordt zelfs verwacht of is verplicht.
Op verzoek van vele reizigers en in overleg met onze lokale agent wordt ter plaatse voor de groepsrondreizen een fooienpot voorgesteld. De hoogte van de fooienpot, gebaseerd op een normale richtlijn, niet te hoog en niet te laag, is o.a. afhankelijk van de duur van uw reis, het aantal hotels waar u verblijft, het aantal nachten dat u in de hotels verblijft en het aantal dagen dat u in de bus of trein zit. Deze fooienpot wordt gebruikt voor diegenen, die uw vakantie een onvergetelijke invulling geven, zoals uw chauffeur en de busboy, de bellboys en kamermeisjes van de hotels, de reisleider en de lokale gids(en) en de bediening in de restaurants. Het staat u uiteraard vrij om hieraan deel te nemen of in voorkomende gevallen nog een extra blijk van waardering te geven.
Bij cruises gelden verschillende voorwaarden welke onder meer afhankelijk zijn van rederij, route, leeftijd en reisduur. Uitvoerige informatie staat bij de betreffende cruise op de website vermeld.

Rederijvoorwaarden

Alle rederijen hebben aanvullende vervoerscondities en algemene voorwaarden. Deze deels afwijkende voorwaarden zijn van toepassing bij C&O Travel cruisereizen. De desbetreffende rederijvoorwaarden worden op verzoek toegestuurd.
De rederij behoudt zich het recht voor om een vaarschema te wijzigen wegens onvoorziene- of weersomstandigheden. Tevens behouden de meeste rederijen zich nadrukkelijk het recht voor de diverse vaarschema's met andere schepen uit te voeren. Deze schepen zijn altijd minstens gelijkwaardig, hoewel de indeling meestal afwijkend is.
Indien er tijdens uw cruise zaken niet naar wens verlopen, dient u in eerste instantie melding te maken bij de infobalie op het schip. Indien u niet naar tevredenheid geholpen wordt, dient u direct contact op te nemen met reisorganisatie C&O Travel BV. Buiten kantooruren kunt u ons noodnummer 0031-(0)6-53994900 bellen.

Autohuur ter plaatse

Bij een fly-drive of huur van een auto, dient de hoofdbestuurder de borgsom voor de auto te voldoen met zijn/haar creditcard. Vaak worden er voorwaarden gesteld m.b.t. de leeftijd van de hoofdbestuurder en het aantal jaren dat de hoofdbestuurder in het bezit dient te zijn van een rijbewijs. Deze voorwaarden verschillen per land.

´s Lands wijs, ´s lands eer

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen, gewoonten, cultuur, eten, transport, infrastructuur, verblijf en een ander klimaat. Hiermee dient u met uw vakantieverwachtingen rekening te houden. Bezienswaardigheden, musea, winkels etc. kunnen vanwege zon- en/of (nationale of traditionele) feestdagen gesloten zijn of slechts beperkt geopend zijn. Ook plaatselijke autoriteiten kunnen hier onaangekondigd toe besluiten. Hierdoor kan het ook voorkomen, dat excursies niet kunnen worden uitgevoerd, accommodaties en routes worden gewijzigd.

Niet helemaal tevreden

Het kan voorkomen dat tijdens de reis of op de bestemming een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst wordt geconstateerd. Deze dient direct te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, accommodatieverschaffer, reisleiding en lokale vertegenwoordiger. Wordt de tekortkoming niet tot tevredenheid opgelost, dan moet onmiddellijk telefonisch contact worden opgenomen met onze alarmdienst in Nederland.
Vermeld uw reserveringsnummer. Collect-calls worden niet geaccepteerd. Indien de tekortkoming niet is opgelost en naar uw mening aanleiding gaat geven tot een klacht bij thuiskomst, dan moet de klacht schriftelijk worden vastgelegd bij onze vertegenwoordiger ter plaatse of indien dit onmogelijk is, alsnog bij ons telefonisch gemeld worden. Bij verzuim een tekortkoming door te geven bij de aanvang van het probleem en/of tijdens het verblijf, verliest u het recht op genoegdoening, daar onze organisatie niet in de gelegenheid is gesteld een oplossing te bieden. Na afloop van uw reis, dient de klacht binnen twee maanden schriftelijk te worden gemeld. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend wordt deze niet in behandeling genomen.

Fotomateriaal

De gepubliceerde foto's geven slechts een indruk van de accommodatie of omgeving. Niet iedere accommodatie/kamer/hut is hetzelfde qua afmeting, uitrusting en uitzicht. Daarom kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen kamer afwijkt van de gepubliceerde foto's.

(Druk)fouten

Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee onze organisatie haar publicaties samenstelt, zijn deze te allen tijde onder voorbehoud van (druk)fouten. Eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen worden bij boeking gecommuniceerd. Kennelijke fouten en vergissingen in onze publicaties binden ons niet.

Cookie wetgeving

Met betrekking tot de cookiewetgeving verwijzen wij u graag naar het kopje "Privacy wetgeving" op onze website.

Denied boarding compensation

In geval van overboeking, kort voor vertrek geannuleerde vluchten en langdurige vertragingen worden in Europa geregistreerde luchtvaartmaatschappijen gedwongen de passagiers schade te vergoeden. Onze organisatie kan hiervoor niet worden aangesproken.

EUclaim biedt een dienst aan die is opgezet om luchtvaartpassagiers te helpen bij het indienen van een claim. Voor meer informatie zie www.euclaim.nl.

Verdrag van Montreal
Luchtvaartmaatschappijen gevestigd in de Europese Unie en luchtvaartmaatschappijen uit landen die het verdrag van Montreal (EG 889/2002) geratificeerd hebben, legden in een ‘kennisgeving' aansprakelijkheidsregels vast. Deze ‘kennisgeving' maakt deel uit van de reisovereenkomst. U kunt de kennisgeving van het Verdrag van Montreal downloaden via de website.

Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme is het rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur gedurende het reizen. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR-reisorganisaties zijn verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de ANVR. U bent als vakantieganger een onmisbare schakel in duurzaam toerisme. U kunt hierover meer lezen op www.anvr.nl.

Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl. Informatie is via onze organisatie beschikbaar.

Adresgegevens C&O Travel

C&O Travel B.V.
Locht 40
6466 GW Kerkrade
E-Mail: info@ceno-travel.com
Tel: 045-5327711

In geval van nood

In noodgevallen (urgente zaken die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag), buiten de openingstijden van ons Call Center, kunt u contact opnemen met onze alarmdienst via:
Alarmnummer C&O Travel B.V.:
+31 (0)653994900

  

spinner
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van bijzondere cruises.
U kunt zich altijd afmelden van de Nieuwsbrief van C&O Travel. Zie ook ons privacybeleid.

ANVR SGR CLIA CLIA